Under Sponsoskarp av Hotrec > HOTREC

Integritetsmeddelande

Genom att skicka in formuläret godkänner du vår integritetspolicy .

1. En översikt över dataskydd

Allmänt

Nedan ges en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig personligen. Närmare information i ämnet dataskydd finns i vår integritetspolicy nedan.

Insamling av uppgifter på vår webbplats

Vem är ansvarig för insamlingen av uppgifter på den här webbplatsen?

Uppgifter som samlas in på den här webbplatsen behandlas av webbplatsoperatören. Du hittar operatörens kontaktuppgifter i det rättsliga meddelande som krävs för webbplatsen.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Vissa uppgifter samlas in när du lämnar dem till oss. Det kan t.ex. röra sig om uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Dessa uppgifter är främst tekniska data, t.ex. vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder eller när du besökte sidan. Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att se till att webbplatsen fungerar korrekt. Andra uppgifter kan användas för att analysera hur besökare använder webbplatsen.

Vilka rättigheter har du med avseende på dina uppgifter?

Du har alltid rätt att kostnadsfritt begära information om dina lagrade uppgifter, deras ursprung, deras mottagare och ändamålet med insamlingen av dem. Du har även rätt att begära att de rättas, blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss, med hjälp av adressen i det rättsliga meddelandet, om du har fler frågor som rör integritet och dataskydd. Naturligtvis har du även rätt att inge ett klagomål till behöriga tillsynsmyndigheter.

Analys och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan statistiska analyser genomföras av ditt surfbeteende. Det här görs främst med hjälp av cookies och analys. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym, dvs. vi kommer inte att kunna identifiera dig utifrån de här uppgifterna. Du kan invända mot den här analysen eller förhindra den genom att låta bli att använda vissa verktyg. Närmare information finns i följande integritetspolicy.

Du kan invända mot den här analysen. I nedanstående information förklarar vi hur du utövar dina rättigheter i detta hänseende.

 

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna som driver denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter som konfidentiella och följer lagstadgade dataskyddsbestämmelser samt denna integritetspolicy.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är alla uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy beskriver vilken information vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar även hur och för vilka ändamål detta sker.

Observera att uppgifter som överförs via internet (t.ex. e-postkommunikation) riskerar att utsättas för säkerhetsöverträdelser. Det är inte möjligt att helt skydda dina uppgifter mot åtkomst av tredje part.

Meddelande om den part som är ansvarig för denna webbplats

Den part som är ansvarig för uppgiftsbehandlingen på denna webbplats är:

DEHOGA Deutsche Hotelklassifizierung GmbH
Am Weidendamm 1A
10117 Berlin

Telefon: 030-72 62 52 72
E-post: info@hotelstars.eu

Den ansvariga parten är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (namn, e-postadresser osv.).

Återkallande av ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter

Många databehandlingsåtgärder kan bara utföras om du ger ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Ett e-postmeddelande där du informerar om denna begäran är tillräckligt. De uppgifter som behandlats innan vi mottar din begäran får fortsatt behandlas lagligt.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheter

Om det har skett ett brott mot dataskyddslagstiftningen kan den berörda personen inge ett klagomål till behöriga tillsynsmyndigheter. Behörig tillsynsmyndighet för ärenden som rör dataskyddslagstiftning är dataskyddsombudet i den tyska delstat där vårt företag har sitt säte. En lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar baserat på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal automatiskt levererade till dig eller till en tredje part i ett maskinläsbart standardformat. Om du kräver direktöverföring av uppgifter till en annan ansvarig part kommer detta endast att göras i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. förfrågningar som du skickar till oss i egenskap av webbplatsoperatör. Du känner igen en krypterad anslutning i webbläsarens adressrad, när den ändras från ”http://” till ”https://” och låssymbolen visas i webbläsarens adressrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje parter.

Information, blockering, radering

I den utsträckning som lagstiftningen tillåter det har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om alla personuppgifter som finns lagrade om dig samt om deras ursprung, mottagaren och det ändamål för vilket de har behandlats. Du har även rätt att få dessa uppgifter rättade, blockerade eller raderade. Du kan när som helst kontakta oss, med hjälp av adressen i det rättsliga meddelandet, om du har fler frågor som rör personuppgifter.

Invändning mot e-postmeddelanden för marknadsföringsändamål

Härmed förbjuder vi uttryckligen att kontaktuppgifter som offentliggörs inom sammanhanget för kraven på webbplatsens rättsliga meddelande används för att skicka marknadsförings- och informationsmaterial som inte uttryckligen har efterfrågats. Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att vidta specifika rättsliga åtgärder om icke begärt reklammaterial, t.ex. e-postspam, mottas.

 

3. Insamling av uppgifter på vår webbplats

Cookies

Vissa av våra webbsidor använder cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies bidrar till att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies som vi använder är så kallade ”sessionscookies”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies ligger kvar i enhetens minne tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker webbplatsen.

Du kan konfigurera din webbläsare så att den informerar dig om användningen av cookies, och då kan du besluta om en cookie ska godkännas eller nekas från fall till fall. Webbläsaren kan även konfigureras så att den accepterar cookies automatiskt på vissa villkor, alltid nekar dem eller automatiskt raderar cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan det medföra att webbplatsens funktionalitet begränsas.

Cookies som är nödvändiga för att möjliggöra elektronisk kommunikation eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. kundvagnen) lagras i enlighet med art. 6.1 f i GDPR (General Data Protection Regulation – allmänna dataskyddsförordningen). Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för att säkerställa optimerat tillhandahållande av tjänster utan tekniska fel. Om andra cookies (t.ex. de som används för att analysera ditt surfbeteende) också lagras behandlas de separat i denna integritetspolicy.

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören utför automatisk insamling och lagring av information som din webbläsare automatiskt lämnar till oss i ”serverloggfiler”. Dessa är:

  • webbläsartyp och webbläsarversion,

  • operativsystem som används,

  • referent-URL,

  • den anslutande datorns värdnamn,

  • tid för serverbegäran,

  • IP-adress.

Dessa uppgifter kommer inte att kombineras med uppgifter från andra källor.

Grunden för databehandlingen är art. 6.1 b i GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan ett avtal ingås.

Kontaktformulär

Om du skulle skicka in frågor till oss via kontaktformuläret så kommer vi att samla in de uppgifter som anges i formuläret, däribland de kontaktuppgifter som du anger, för att besvara din fråga och eventuella uppföljningsfrågor. Vi delar inte den här informationen utan ditt tillstånd.

Därför kommer vi endast att behandla de eventuella uppgifter som du anger i kontaktformuläret med ditt samtycke enligt art. 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett e-postmeddelande där du informerar om denna begäran är tillräckligt. De uppgifter som behandlats innan vi mottar din begäran får fortsatt behandlas lagligt.

Vi bevarar de uppgifter som du lämnar i kontaktformuläret tills du begär att de ska raderas, du återkallar ditt samtycke till lagringen av dem eller ändamålet med lagringen av dem inte längre är relevant (t.ex. efter att din begäran har uppfyllts). Eventuella tvingande lagstadgade bestämmelser, särskilt sådana som rör obligatoriska lagringstider för uppgifter, påverkas inte av denna bestämmelse.

Behandling av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att upprätta eller ändra rättsförhållanden till oss (huvuddata). Detta görs baserat på art. 6.1 b i GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan ett avtal ingås. Vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter vid åtkomsten till vår webbplats (användningsdata) endast i den utsträckning som krävs för att ge dig åtkomst till vår tjänst eller fakturera dig för den.

Insamlade kunduppgifter raderas när ordern har fullgjorts eller affärsförhållandet har upphört. Rättsliga lagringstider förblir oförändrade.

Uppgifter som kan användas för identifiering överförs av oss till tredje parter endast i den mån detta krävs för att fullgöra villkoren i ditt avtal med oss, t.ex. till institutioner som är relevanta för klassificering. Dina uppgifter kommer inte att överföras för något annat ändamål, om du inte har lämnat ditt uttryckliga samtycke till det. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje parter för reklamändamål utan ditt uttryckliga samtycke. Grunden för databehandlingen är art. 6.1 b i GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan ett avtal ingås.

 

4. Analys och reklam

Google Analytics

Webbplatsen använder Google Analytics, en tjänst för webbanalys. Den drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade ”cookies”. De här är textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics-cookies lagras baserat på art. 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin annonsering.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen för anonymisering av IP-adresser på denna webbplats. Din IP-adress trunkeras av Google inom Europeiska unionen eller av andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet före överföring till USA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och trunkeras där. Google kommer att använda den här informationen för webbplatsoperatörens räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att kopplas samman med några andra uppgifter som innehas av Google.

Plugin-program för webbläsare

Du kan förhindra att dessa cookies lagras genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att om du gör det så kommer du kanske inte att kunna dra fördel av alla funktioner på denna webbplats. Du kan även förhindra att de uppgifter som genereras av cookies om din användning av webbplatsen (däribland din IP-adress) lämnas över till och behandlas av Google, genom att ladda ned och installera det plugin-program för webbläsare som finns tillgängligt på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Invända mot insamling av uppgifter

Du kan förhindra att dina uppgifter samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En undantagscookie ställs in för att förhindra att dina uppgifter samlas in vid framtida besök på denna webbplats: Inaktivera Google Analytics

Mer information om hur Google Analytics hanterar användaruppgifter finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Utkontrakterad uppgiftsbehandling

Vi har ingått ett avtal med Google avseende utkontraktering av vår uppgiftsbehandling och vi genomför fullt ut de stränga krav som ställs av tyska dataskyddsmyndigheter vid användning av Google Analytics.

Insamling av demografiska data av Google Analytics

Webbplatsen använder Google Analytics demografiska funktioner. Därigenom blir det möjligt att skapa rapporter med information om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google samt besökardata från tredje part. Dessa insamlade uppgifter kan inte kopplas till någon viss fysisk person. Du kan när som helst inaktivera den här funktionen genom att justera annonsinställningarna på ditt Google-konto eller förbjuda att dina uppgifter samlas in av Google Analytics enligt beskrivningen i stycket ”Refusal of data collection” (Välja bort insamling av data).

Google Analytics Remarketing

Våra webbplatser använder funktioner från Google Analytics Remarketing i kombination med funktioner för flera enheter från Google AdWords och DoubleClick. Denna tjänst tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funktionen gör det möjligt att länka samman målgrupper för reklammarknadsföring som skapats med Google Analytics Remarketing med funktionerna för flera enheter från Google AdWords och Google DoubleClick. På så sätt kan reklam visas baserat på dina personliga intressen, som fastställs baserat på ditt tidigare användnings- och surfbeteende på en enhet (t.ex. mobiltelefon), på andra enheter (t.ex. surfplatta eller dator).

När du har gett ditt samtycke kommer Google att koppla din webb- och apphistorik till ditt Google-konto för detta ändamål. Då kan alla enheter som loggar in på ditt Google-konto använda samma personanpassade marknadsföringsmeddelanden.

För att stödja den här funktionen samlar Google Analytics in Google-autentiserade ID:n för användare som tillfälligt länkas till våra Google Analytics-data för att definiera och skapa grupper för annonsmarknadsföring på flera enheter.

Du kan permanent välja bort Remarketing/Targeting för flera enheter genom att stänga av personliga annonser på ditt Google-konto. Följ nedanstående länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Aggregeringen av de uppgifter som samlas in på ditt Google-konto bygger uteslutande på ditt samtycke, som du kan lämna till eller återkalla från Google enligt art. 6.1 a i GDPR. För uppgiftsinsamling som inte kopplas samman med ditt Google-konto (t.ex. på grund av att du inte har något Google-konto eller att du har invänt mot sammankopplingen) bygger uppgiftsinsamlingen på art. 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera anonymt användarbeteende för marknadsföringsändamål.

Mer information om Googles sekretesspolicy finns på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Google AdWords och Google konverteringsspårning

Den här webbplatsen använder Google AdWords. AdWords är ett program för onlineannonsering från Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Inom ramen för Google AdWords använder vi så kallad konverteringsspårning. När du klickar på en annons som hanteras av Google ställs en cookie för konverteringsspårning in. Cookies är små textfiler som webbläsaren lagrar på datorn. Dessa cookies går ut efter 30 dagar och används inte för att identifiera användaren personligen. Om användaren skulle besöka vissa sidor på webbplatsen och cookien ännu inte har gått ut så ser Google och webbplatsen att användaren har klickat på annonsen och gått vidare till den sidan.

Varje Google AdWords-annonsör har en egen cookie. Cookies kan alltså inte spåras med hjälp av en AdWords-annonsörs webbplats. Den information som har erhållits med konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-annonsörer som har valt konverteringsspårning. Kunder får information om det totala antal användare som har klickat på deras annons och omdirigerats till en taggsida för konverteringsspårning. Annonsörer får dock inte någon information som kan användas för att identifiera användare personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du enkelt inaktivera Google konverteringsspårning för att välja bort detta, genom att ändra webbläsarens inställningar. När du har gjort det kommer du inte att ingå i statistiken från konverteringsspårning.

Konverteringscookies lagras baserat på art. 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin annonsering.

Mer information om Google AdWords och Google konverteringsspårning finns i Googles sekretesspolicy: https://www.google.de/policies/privacy/.

Du kan konfigurera din webbläsare så att den informerar dig om användningen av cookies, och då kan du besluta om en cookie ska godkännas eller nekas från fall till fall. Webbläsaren kan även konfigureras så att den accepterar cookies automatiskt på vissa villkor, alltid nekar dem eller automatiskt raderar cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan det medföra att webbplatsens funktionalitet begränsas.

 

5. Nyhetsbrev

Uppgifter för nyhetsbrev

Om du skulle vilja få vårt nyhetsbrev behöver vi en giltig e-postadress samt information som gör att vi kan kontrollera att du är ägaren till den angivna e-postadressen och att du accepterar att ta emot nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter samlas in eller ytterligare uppgifter samlas endast in på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter endast för att skicka den begärda informationen och lämnar inte ut den till tredje part.

Därför kommer vi endast att behandla de eventuella uppgifter som du anger i kontaktformuläret med ditt samtycke enligt art. 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagringen av dina uppgifter och din e-postadress samt användningen av dem för att skicka nyhetsbrevet, t.ex. via länken ”avsluta prenumeration” i nyhetsbrevet. De uppgifter som behandlats innan vi mottar din begäran får fortsatt behandlas lagligt.

De uppgifter som lämnas vid anmälan till nyhetsbrevet kommer att användas för att distribuera nyhetsbrevet, tills du avslutar prenumerationen, då uppgifterna kommer att raderas. Uppgifter som vi har lagrat för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemsområdet) påverkas inte.

Newsletter2Go

Den här webbplatsen använder Newsletter2Go för att skicka nyhetsbrev. Leverantör av den här tjänsten är Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Tyskland.

Newsletter2Go är en tjänst som organiserar och analyserar distributionen av nyhetsbrev. De uppgifter som du lämnar för att prenumerera på vårt nyhetsbrev lagras på servrar tillhörande Newsletter2Go i Tyskland.

Om du inte vill att din användning av nyhetsbrevet ska analyseras av Newsletter2Go måste du säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet. Vi tillhandahåller en länk för detta ändamål i varje nyhetsbrev som vi skickar. Du kan även säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet direkt på webbplatsen.

Dataanalys utförd av Newsletter2Go

Vi använder Newsletter2Go för att analysera våra nyhetsbrevskampanjer. Det gör att vi kan fastställa om ett nyhetsbrevmeddelande har öppnats och vilka länkar du klickar på. Vi kan alltså ta reda på hur ofta användarna har klickat på olika länkar.

Dessutom kan vi se om vissa åtgärder sker efter att användarna har klickat på dessa länkar (konverteringsgrad). På så sätt kan vi fastställa t.ex. om klicket på en länk i ett nyhetsbrev har lett till ett köp.

Newsletter2Go gör även att vi kan dela in mottagare av nyhetsbrev i olika kategorier (klustring). Mottagare av nyhetsbrev kan t.ex. delas in efter kön, personlig preferens (t.ex. vegetarian eller icke-vegetarian) eller kundrelationer (t.ex. befintlig eller potentiell kund). På så sätt kan vi anpassa nyhetsbreven efter respektive målgrupper.

Närmare information om funktionerna från Newsletter2Go finns på följande länk: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Rättslig grund

Uppgiftsbehandlingen är baserad på art. 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. De uppgifter som behandlats innan vi mottar din begäran får fortsatt behandlas lagligt.

Lagringstid

De uppgifter som lämnas vid anmälan till nyhetsbrevet kommer att användas för att distribuera nyhetsbrevet, tills du avslutar prenumerationen, då uppgifterna kommer att raderas från våra servrar och servrarna tillhörande Newsletter2Go. Uppgifter som vi har lagrat för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemsområdet) påverkas inte.

Mer information finns i integritetspolicyn för Newsletter2Go på https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Fullgörande av ett avtal om utkontrakterad uppgiftsbehandling

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Newsletter2Go, där vi kräver att Newsletter2Go skyddar våra kunders uppgifter och inte lämnar ut dessa uppgifter till tredje part. Det kan laddas ned här: https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x48278.

 

6. Plugin-program och verktyg

YouTube

Vår webbplats använder plugin-program från YouTube, som drivs av Google. Operatör för sidorna är YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Om du besöker någon av våra sidor med plugin-programmet för YouTube upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Här får YouTube-servern information om vilka av våra sidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör YouTube att ditt surfbeteende kan kopplas direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används för att bidra till att göra vår webbplats tilltalande. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6.1 f i GDPR.

Mer information om hanteringen av användaruppgifter finns i dataskyddsförklaringen för YouTube på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Googles webbteckensnitt

För att teckensnitt ska visas på ett enhetligt sätt används webbteckensnitt från Google på den här sidan. När du öppnar en sida läser webbläsaren in nödvändiga webbteckensnitt i cacheminnet för att kunna visa texter och teckensnitt korrekt.

När du anropar en sida på vår webbplats som innehåller ett socialt plugin-program gör webbläsaren en direkt anslutning till Googles servrar. Google får då kännedom om att vår webbsida har besökts via din IP-adress. Användningen av Googles webbteckensnitt görs för att uppnå en enhetlig och tilltalande visning av vår webbplats. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6.1 f i GDPR.

Om webbläsaren inte stödjer webbteckensnitt används ett standardteckensnitt av datorn.

Mer information om hanteringen av användaruppgifter finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy på https://www.google.com/policies/privacy/.Find your Hotel